SENZA družstvo, chráněná dílna
Tylova 4236/44
Prostějov
79601
Prostějov
tel.: 582 337 830
mobil: 724 777 659 fax: 582 337 830
e-mail: senzapv@senzapv.cz

O SPOLEČNOSTI

SENZA družstvo, chráněná dílna bylo založeno v roce 2000 občanským sdružením LIPKA jako jedno z prvních družstev sociálního typu v ČR. Zakladatel družstva, nestátní nezisková organizace, je od roku 1993 provozovatelem rozsáhlého denního zařízení sociálních služeb s kapacitou 90 uživatelů. Založení družstva vycházelo z neutěšené situace na trhu práce - nedostatku pracovních příležitostí pro osoby zdravotně postižené a osoby zdravotně znevýhodněné a akutní potřeby jejich pracovní integrace a sociálního začleňování v nejširším slova smyslu. Od prvopočátku je účelem SENZA družstva provozování chráněné dílny jako přirozené a současně nezbytné nadstavby komplexu sociálních služeb pro znevýhodněné či handicapované skupiny obyvatelstva.

Část výroby je zaměřena na služby jednotlivcům, malým, středním i větším firmám. Hledali jsme volná místa na trhu a současně jsme se u každé služby snažili najít určitou „přidanou hodnotu“, kterou jiné firmy neposkytují.  Některé služby byly dlouhodobě neudržitelné, jiné si našly své stálé zákazníky. V současnosti v družstvu pracují tyto provozy:

 • Vývařovna s jídelnou zajišťuje přípravu a podávání obědů (denně vaříme až 250 - 300 obědů) a to pro zaměstnance i veřejnost. Strávníci si mohou vybrat ze tří druhů jídel,  včetně diety žlučníkové a diabetické. Právě příprava diet k nám přivedla řadu strávníků.
 • Prádelna a mandlovna zajišťuje praní, žehlení, mandlování a drobné opravy prádla pro zákazníky z řad občanů, živnostníků i firem. V prádelně nabízíme za velmi příznivé ceny služby praní a mandlování. Naše služby využívají malé a střední firmy např. k praní pracovních oděvů, restaurační zařízení a penziony k praní ubrusů, ložního prádla, a podobně. Přijímáme zakázky i od soukromých osob a to nejen na mandlování, ale také na ruční žehlení osobního prádla. Po dohodě jsme schopni zajistit odvoz znečištěného prádla a dovoz čistého.
 • Univerzální dílna představuje největší část provozu, ve které pracují tři čtvrtiny všech pracovníků družstva. Zabezpečuje dílčí výrobní operace pro smluvní partnery, jinými slovy velké výrobní společnosti a firmy. Ve třech dílnách je prováděna kompletace drobných výlisků, vizuální kontrola výlisků z plastu, plnění sáčků komponenty pro další potřebu, dále provádíme práce za použití šroubovací a vrtací techniky apod. Spolupracujícím firmám družstvo poskytuje náhradní plnění dle § 81 odst. 2 písm. b) Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Družstvo zaměstnává v současné době více jak 55 pracovníků v trvalém pracovním poměru. Převážná část pracovníků  (95%) jsou lidé, kteří pro své zdravotní postižení hledají pracovní uplatnění jen velmi obtížně. Řada z nich patřila mezi dlouhodobě nezaměstnané a má osobní zkušenosti s neúspěchem na trhu práce. Družstvo od prvopočátku zaměstnává pracovníky s  tzv. vrozeným zdravotním postižením, stejně jako pracovníky u nichž došlo ke změně pracovních schopností v průběhu jejich života. Praxe potvrdila, že právě toto řešení vede k přirozenému budování pracovních návyků a předávání zkušeností.

Specifika zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou mnohdy určující při zajištění výroby a celého provozu. Každý zaměstnanec SENZA družstva má individuálně stanovenu pracovní náplň, jeho zařazení odpovídá i jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a možnostem, individuálně je stanovena pracovní doba včetně specifického režimu na pracovišti (dle potřeby střídání pracovních činností, přestávky, apod.). Pracoviště jsou vybavena ergonomickými pomůckami (kvalitní pracovní stoly, židle, nástroje a nářadí, mnohdy specificky upravené). Při plánování výroby kalkulujeme s nutností delšího zacvičování, stálého vedení, do plánování výroby se promítá i snížená pracovní výkonnost a častější pracovní neschopnost zaměstnanců. Pro zaměstnance s těžkým zdravotním postižením byla vytvořena speciální dílna s asistencí.
Úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Prostějově. Uchazečům o zaměstnání, kteří již delší dobu nemají možnost pracovního uplatnění a nejsou schopni se začlenit do normálního pracovního procesu umožňujeme ve spolupráci s úřadem práce tzv. „Přípravu k práci“.

budova1budova2


Sociální družstvo a sociální  podnikání


Již dvacetiletá existence SENZA družstva, chráněná dílna v Prostějově prakticky prokazuje, že sociální podnikání je dlouhodobě udržitelné a pomáhá řešit tíživé problémy v oblasti zaměstnanosti, společenského uplatnění a sociálního postavení osob, ohrožených sociální exkluzí. Jako družstvo sociálního typu pomáháme svým zaměstnancům ke zvýšení  sebedůvěry, soběstačnosti a společenské prestiže, podporujeme růst jejich odborné kvalifikace a pracovních kompetencí. To můžeme zajišťovat jen pokud plně akceptujeme podnikatelské prostředí a i se svými specifickými podmínkami jsme jeho rovnocennou součástí. 

Sociální družstvo nebo podnik je především podnikem. Vyznačuje se trojím přínosem:

 • podnikatelsko-ekonomickým
 • sociálním
 • environmentálním (nejen ve vztahu k přírodě, ale i k prostředí a místu – regionu)

Pracuje s lidmi, často nějak znevýhodněnými. Nejdůležitější roli v něm hrají vztahy: mezi členy, společníky, zaměstnanci, ale i vztahy navenek: k obci, městu, občanům, úřadům a institucím. Liší se i vztahy k zákazníkům a partnerům. Takovým pozitivním vztahům se říká „sociální kapitál“. 

Pojem „sociální družstvo“není obsažen v obchodním zákoníku, ale lze jej vymezit takto:

 • řídí se Obchodním zákoníkem
 • jejich členové a zaměstnanci jsou převážně osoby se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním
 • předmět podnikání je nejčastěji orientován na oblasti místní výroby a služeb, včetně sociálních (např. péče o zdravotně nebo jinak hendikepované osoby)
 • dosažený zisk se prioritně využívá pro další rozvoj podnikání
 • cílem sociálního družstva je naplňovat sociální potřeby jeho členů (a zaměstnanců) prostřednictvím jejich zapojení do svépomocného (sociálního/alternativního) podnikání.
 • přínosem tedy není primárně dosažení zisku (ten je však důležitým prostředkem dalšího rozvoje podnikání), ale zvýšení kvality života členů a zaměstnanců sociálního družstva.

Zdroj: MANUáL ZALOŽENí SOCIáLNíHO DRUŽSTVA


výstup projektu Iniciativy Partnerství EQUAL ESF „Sociální družstvo a podnik