SENZA družstvo, chráněná dílna
Tylova 4236/44
Prostějov
79601
Prostějov
tel.: 582 337 830
mobil: 724 777 659 fax: 582 337 830
e-mail: senzapv@senzapv.cz

AKTUALITY:

O SPOLEČNOSTI

SENZA družstvo, chráněná dílna bylo založeno v roce 2000 občanským sdružením LIPKA jako jedno z prvních družstev sociálního typu v ČR. Zakladatel družstva, nestátní nezisková organizace, je od roku 1993 provozovatelem rozsáhlého denního zařízení sociálních služeb s kapacitou 90 uživatelů. Založení družstva vycházelo z neutěšené situace na trhu práce - nedostatku pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním, akutní potřeby jejich pracovní integrace a sociálního začleňování v nejširším slova smyslu. Od prvopočátku je účelem SENZA družstva provozování chráněné dílny jako přirozené a současně nezbytné nadstavby komplexu sociálních služeb pro znevýhodněné či handicapované skupiny obyvatelstva.

Část výroby je zaměřena na služby jednotlivcům, malým, středním i větším firmám. Hledali jsme volná místa na trhu a současně jsme se u každé služby snažili najít určitou „přidanou hodnotu“, kterou jiné firmy neposkytují.  Některé služby byly dlouhodobě neudržitelné, jiné si našly své stálé zákazníky. V současnosti v družstvu pracují tyto provozy:

 • Vývařovna s jídelnou zajišťuje přípravu a podávání obědů (denně vaříme až 200 obědů) a to pro zaměstnance i veřejnost. Strávníci si mohou vybrat ze tří druhů jídel,  včetně diety žlučníkové a diabetické. Právě příprava diet k nám přivedla řadu strávníků.
 • Prádelna a mandlovna zajišťuje praní, žehlení, mandlování a drobné opravy prádla pro zákazníky z řad občanů, živnostníků i firem. V prádelně nabízíme za velmi příznivé ceny služby praní a mandlování. Své místo na trhu si získala například i díky provádění drobných oprav oděvů  (včetně pracovních) a textilií. Naše služby využívají malé a střední firmy např. k praní pracovních oděvů, restaurační zařízení a penziony k praní ubrusů, ložního prádla, a podobně. Přijímáme zakázky i od soukromých osob a to nejen na mandlování, ale také na ruční žehlení osobního prádla. Po dohodě jsme schopni zajistit odvoz znečištěného prádla a dovoz čistého.
 • Univerzální dílna představuje největší část provozu, ve které pracují tři čtvrtiny všech pracovníků družstva. Zabezpečuje dílčí výrobní operace pro smluvní partnery, jinými slovy velké výrobní společnosti a firmy. Ve dvou dílnách je prováděna kompletace drobných výlisků, kompletace profesních batohů a zavazadel, montáž svorkovnic, příležitostná kompletace a distribuce hromadných zásilek, provádíme práce za použití šroubovací techniky apod. Spolupracujícím firmám družstvo poskytuje náhradní plnění dle § 81 odst. 2 písm. b) Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Třídění textilu provádíme třídění a cenění použitého textilu

Družstvo zaměstnává v současné době více jak 30 pracovníků v trvalém pracovním poměru. Převážná část pracovníků  (95%) jsou lidé, kteří pro své zdravotní znevýhodnění hledají pracovní uplatnění jen velmi obtížně. Řada z nich patřila mezi dlouhodobě nezaměstnané a má osobní zkušenosti s neúspěchem na trhu práce. Družstvo od prvopočátku zaměstnává pracovníky s  tzv. vrozeným zdravotním postižením, stejně jako pracovníky u nichž došlo ke změně pracovních schopností v průběhu jejich života. Praxe potvrdila, že právě toto řešení vede k přirozenému budování pracovních návyků a předávání zkušeností.

Specifika zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou mnohdy určující při zajištění výroby a celého provozu. Každý zaměstnanec SENZA družstva má individuálně stanovenu pracovní náplň, jeho zařazení odpovídá i jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a možnostem, individuálně je stanovena pracovní doba včetně specifického režimu na pracovišti (dle potřeby střídání pracovních činností, přestávky, apod.). Pracoviště jsou vybavena ergonomickými pomůckami (kvalitní pracovní stoly, židle, nástroje a nářadí, mnohdy specificky upravené). Při plánování výroby kalkulujeme s nutností delšího zacvičování, stálého vedení, do plánování výroby se promítá i snížená pracovní výkonnost a častější pracovní neschopnost zaměstnanců

budova1budova2


Sociální družstvo a sociální  podnikání


Desetiletá existence SENZA družstva, chráněná dílna v Prostějově prakticky prokazuje, že sociální podnikání je dlouhodobě udržitelné a pomáhá řešit tíživé problémy v oblasti zaměstnanosti, společenského uplatnění a sociálního postavení osob, ohrožených sociální exkluzí. Jako družstvo sociálního typu pomáháme svým zaměstnancům ke zvýšení  sebedůvěry, soběstačnosti a společenské prestiže, podporujeme růst jejich odborné kvalifikace a pracovních kompetencí. To můžeme zajišťovat jen pokud plně akceptujeme podnikatelské prostředí a i se svými specifickými podmínkami jsme jeho rovnocennou součástí. 

Sociální družstvo nebo podnik je především podnikem. Vyznačuje se trojím přínosem:

 • podnikatelským-ekonomickým
 • sociálním
 • environmentálním (nejen ve vztahu k přírodě, ale i k prostředí a místu – regionu)

Pracuje s lidmi, často nějak znevýhodněnými. Nejdůležitější roli v něm hrají vztahy: mezi členy, společníky, zaměstnanci, ale i vztahy navenek: k obci, městu, občanům, úřadům a institucím. Liší se i vztahy k zákazníkům a partnerům. Takovým pozitivním vztahům se říká „sociální kapitál“. 

Pojem „sociální družstvo“není obsažen v obchodním zákoníku, ale lze jej vymezit takto:

 • řídí se Obchodním zákoníkem
 • jejich členové a zaměstnanci jsou převážně osoby se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním
 • předmět podnikání je nejčastěji orientován na oblasti místní výroby a služeb, včetně sociálních (např. péče o zdravotně nebo jinak hendikepované osoby)
 • dosažený zisk se prioritně využívá pro další rozvoj podnikání
 • cílem sociálního družstva je naplňovat sociální potřeby jeho členů (a zaměstnanců) prostřednictvím jejich zapojení do svépomocného (sociálního/alternativního) podnikání.
 • přínosem tedy není primárně dosažení zisku (ten je však důležitým prostředkem dalšího rozvoje podnikání), ale zvýšení kvality života členů a zaměstnanců sociálního družstva.

čerpáno: MANUáL ZALOŽENí SOCIáLNíHO DRUŽSTVA


výstup projektu Iniciativy Partnerství EQUAL ESF „Sociální družstvo a podnik


Závěrem pár  praktických otázek a odpovědí

Jaká jsou naše doporučení začínajícím sociálním podnikatelům?
Vycházejí z desetiletých zkušeností a také možná z vlastních chyb, které jsme udělali a následně jsme museli obtížně překonávat jejich důsledky:

 • výrobní program a celkovou strategii sociální firmy založit na znalosti místního prostředí
 • nepodceňovat přípravu finančního plánu, který je základem pro finanční udržitelnost aktivit
 • nepodceňovat rizika (např. liknavost úředníků veřejné správy, i při plánování je třeba být připraven na mimořádné události, které vyžadují mít dostatečné finanční rezervy),
 • nepodceňovat marketing
 • zlaté pravidlo udržitelnosti – každý zaměstnanec musí i v sociální firmě „vydělat“ minimálně tolik prostředků, aby mohla být pokryta jeho mzda. Další náklady firmy (režijní) je možné hradit z různých podpůrných zdrojů, ovšem pokud si zaměstnanec nevydělá ani na svoji mzdu, není jeho místo dlouhodobě udržitelné.

Čemu by se měli začínající sociální podnikatelé naopak vyhnout?
Propojení sociální služby a podnikání bez toho, aby bylo jasně vymezeno, kdo je uživatelem služby a za jakých podmínek mu je služba poskytována a kdo je zaměstnancem s řádnou pracovní smlouvou, pracovní  náplní, jasně formulovanými právy a povinnostmi atd.

Je něco, na co by si existující sociální podnikatelé, třeba i s dlouholetou tradicí, měli dávat pozor?
Již několikrát jsem měla možnost poznat chráněné dílny či sociální firmy, jejichž vznik byl motivován velmi dobrými myšlenkami a skutečnými potřebami cílové skupiny.  Vznikly v rámci různých projektů a díky rozsáhlé finanční podpoře.  Jenže existence těchto pracovišť byla zcela závislá na  jiných finančních zdrojích než je  vlastní zisk a proto byla velmi nejistá. Jinými slovy podnikatel by se měl vyhnout  vybudování závislosti na alternativních finančních zdrojích.

Jak se daří zkloubit podnikatelské a sociální prvky provozu družstva?
Přerod z poskytovatelů sociálních služeb mezi obchodníky nebyl a doposud není vůbec jednoduchý. Tvrdé ekonomické podmínky nás přiměly opustit mnohdy hodně naivní představy  o vstřícnosti a pochopení zkušených firem a byznysmenů. Stále je třeba mít na paměti, že sociální atributy naší činnosti můžeme naplnit pouze v případě, že budeme úspěšnými podnikateli.  

Udržovat nebo rozvíjet?
Jednou jsme vedli zásadní debatu nad dalším osudem jedné dílny. Jeden chytrý spolupracovník tenkrát pronesl takové rčení „každá stagnace je začátek konce“ (a platí to nejen v podnikání). Měl pravdu a  proto:  „Jednoznačně rozvíjet“.  

Stojí všechno to úsilí a těžkosti za to?
Přesto, že za deset let bylo nutné řešit řadu obtíží, týkajících se především udržitelnosti družstva na trhu obchodu a služeb v našem regionu, dnes má v regionu již své nezastupitelné místo. A práce nekončí. Stále je třeba pokračovat, řešit nové situace, problémy, zakázky, …    „ale stojí to za to“.